การจัดการมลพิษทางเสียง

การจัดการมลพิษทางเสียง

อัพเดท: Wednesday, October 29th, 2008 | 4,905 views

การจัดการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม

ปัญหามลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรมไม่ได้สร้างปัญหาการสูญเสียการได้ยิน ปัญหาสุขภาพ และปัญหาเหตุรำคาญกับผู้ปฎิบัติงานภายในโรงงานนั้นเท่านั้น แต่ในหลายๆ กรณีได้ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงกับชุมชนรอบๆ โรงงานอีกด้วย ในบางกรณีอาจสร้างปัญหากับการดำเนินธุรกิจของโรงงานนั้นๆ ได้

ในปัจจุบันมีโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งได้มองเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการได้ยินของผู้ปฎิบัติงาน จัดที่อุดหูหรือที่ครอบหูให้กับผู้ปฎิบัติงาน การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ต้องใช้จ่ายเงินและเวลามากพอสมควร แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นไม่ได้ทำด้วยวิธีมาตราฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการวัดเสียง เทคนิคการตรวจการได้ยิน การจัดซื้อที่อุดหูหรือที่ครอบหูให้กับผู้ปฎิบัติงานก็ตาม นอกจากนี้โรงงานบางแห่งลงทุนใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้มีการตรวจการได้ยินให้กับผู้ปฎิบัติงานทุกคน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนของโรงงาน เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ผลการตรวจวัดไม่สวามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบของโรงงานต้องมีการจัดการมลพิษทางเสียงที่ถูกต้อง

ปัญหาเสียงดังในงานอุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญ เสียงดังไม่ใช่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะทางร่างกาย คือ ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน หรือเกิดอันตรายต่อสภาพหูของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น หากแต่ยังก่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน รบกวนสมาธิการทำงาน ก่อปัญหาการสื่อสารผิดพลาด และนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายจากการทำงานได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินมาตรา การที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการมลพิษทางเสียงจากการทำงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทกิจการหรือกระบวนการที่ต้องสัมผัส หรือเกี่ยวข้องกับที่ที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน แม้จะมีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใช้ แต่หากไม่มีมาตรการเชิงบริหารจัดการที่ดีก็ย่อมไม่ทำให้บรรลุสัมฤทธิผลใน เชิงป้องกัน

แนวทางหนึ่งในการสร้างเสริมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว คือ การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสม โดยจะแยกเป็น

1. ความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการมลพิษทางเสียง
2. มาตรฐานเสียงจากอุตสาหกรรม
3. การประเมินการสัมผัสเสียง
4. การจัดทำโครงการการอนุรักษ์การได้ยิน
5. การเฝ้าระวังการได้ยิน และระบบการส่งต่อ
6. อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

source: รศ.สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสือการจัดการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม

Tags: ,

แสดงความคิดเห็นกรอกอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารส่งตรงเข้าเมล์ของคุณ: จำนวนผู้ติดตามบล็อกนี้ :