บ้านไทยสี่ภาค

บ้านไทยสี่ภาค

อัพเดท: Sunday, July 13th, 2008 | 10,052 views

บ้านไทยสี่ภาค เป็นการ จำลองบ้านไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดจาก ๔ ภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคใต้ ภายในบ้านแต่ละหลังจำลองวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของคนไทยในแต่ละภาค ที่สอดคล้อง กับสภาพสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

บ้านไทยภาคเหนือ

บ้านไทยภาคเหนือ

ลักษณะภูมิอากาศทางภาคเหนือค่อน ข้างหนาวเย็น พื้นที่ส่วนใหญ่โอบล้อมไปด้วยหุบเขา ทำให้บ้านเรือนไทยภาคเหนือ ถูกออกแบบ ให้มีลักษณะมิดชิดเพื่อกันลมหนาว ผสมผสานกับ ความเชื่อ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นตัวกำหนด ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรม แบบง่าย ๆ ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นหรือพื้นบ้าน ตามแบบ วัฒนธรรมล้านนา

ลักษณะทั่วไปของเรือน ทางภาคเหนือ นิยมสร้างเป็นเรือนแฝด เรียกว่า เรือนสอง หลังร่วมพื้น เป็นเรือนทึบ เนื่องจากฤดูหนาวทางภาค
เหนือจะหนาวมาก ทำให้มีลักษณะเฉพาะทางรูปทรง หลังคาและสัดส่วนของเรือนเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคอื่นๆ ฝาเรือนลาดเอียง โดยให้
ตอนบนเอียง ออกด้านนอกมีหน้าต่างน้อย เจาะช่อง
หน้าต่างแคบๆ ช่วยป้องกันลมหนาว จากภายนอก และ รักษาความอบอุ่น
ภายในตัวบ้าน มี “เติ๋น” หรือระเบียงอยู่บริเวณหน้า เป็นส่วนที่อยู่ใต้ ชายคา มีเนื้อที่ ๒ เสา ใช้เป็นบริเวณอเนกประสงค์ นั่งเล่น หรือรับประทานอาหาร
จั่ว ด้านหน้าเรือน มีหิ้งพระพุทธรูป และมี “หำยนต์” ติดตั้งเหนือประตู เข้าห้องนอนรวม เป็นความเชื่อว่าสามารถป้องกันภัย อันตรายต่างๆ ไม่ให้เข้ามาในห้องนอน มีหิ้งผีปู่ย่า คือ ผีบรรพบุรุษ แต่บางแห่งก็ตั้งเป็นศาล เล็กๆ ไว้ในบริเวณ บ้าน นอกชานมีร้านน้ำสำหรับตั้งหม้อน้ำดื่ม บนยอดจั่ว หลังคามีป้านลมไขว้กันอยู่บนเรียกว่า “กาแล” ใต้ถุนยก สูงพอสำหรับเก็บ เครื่องใช้ในการเกษตร ตั้งหูกทอผ้า หรือยกเป็นร้านเตี้ยๆ ใช้นั่งรับแขก หรือนั่งเล่น และมี นอกชานตั้งอยู่ทางด้านจั่วตอนหน้าและตอนหลังของเรือน

วิถีชีวิตของชาวเหนือ วัฒนธรรมท้องถิ่นเรียกว่า วัฒนธรรม “คนเมือง “ หรือ “คนล้านนา” ตามชื่อ ของอาณาจักรที่มีการปกครองแบบนครรัฐ ดำรงชีวิต แบบเกษตรกร ในสังคมมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ วิญญาณของ บรรพบุรุษที่เรียกว่า “ผี” วิถีการดำเนิน ชีวิตเรียบง่าย เช่น ฝ่ายชายจะ นุ่งผ้าต้อย (แบบโจง กระเบน) หรือกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อคอกลมย้อมสี ครามเรียกว่า “เสื้อม่อฮ่อม” และกางเกงเป้ายาวทรง หลวมที่เรียกกันว่า “เตี่ยวสะตอ” ฝ่ายหญิงจะนุ่งผ้าซิ่น ลาย สวมเสื้อคอกลมแขนยาว อาหารของ ชาวภาคเหนือ นั้นนิยมรับประทานข้าวนึ่ง หรือข้าวเหนียวและลาบ เป็นหลัก อาหารหรือกับข้าวจะใส่ถ้วยขนาดเล็กวางบน ภาชนะที่เรียกว่า “ขันโตก” เป็นถาดที่มีขนาดพอดีกับ การรับประทานบนพื้นเติ๋น ชาวเหนือมีภาษาพูดที่มีความ ไพเราะอ่อนหวาน แสดงถึงความสุภาพ อ่อนโยนในจิตใจ ความโอบอ้อมอารี และความเป็นมิตร ยามว่างจะทำ หัตถกรรมจักรสานและนำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ ในครัวเรือน การแสดง และการละเล่นมักจะแสดงออก ถึงความรู้สึกนึกคิด โดยผ่านภาษาวรรณกรรม ดนตรี และงานฝีมือที่ได้สั่งสมความรู้

บ้านไทยภาคกลาง

บ้านไทยภาคกลาง

ชุมชนบ้านเรือนในแถบภาคกลาง เป็นสังคม เกษตรกรรม แถบพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีแม่น้ำสายหลักๆ อย่าง แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่ น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำสายอื่นๆ อีกมากมาย ชาวบ้านในภาคกลางจึงผูกพัน และใช้ประโยชน์ต่าง ๆจากแม่น้ำ เนื่องจากภาคกลางมีภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าว เกือบจะตลอดทั้งปี คนจึงนิยมปลูกบ้านริมน้ำ ตัวบ้านสร้างขึ้นด้วยไม้เป็นเรือนชั้นเดียวแบบ เรียบง่าย มีการออกแบบให้ป้องกันความอบ อ้าวของอากาศ ฝน และแสงแดดจ้า โดย หลังคาจะมีลักษณะเป็นทรงสูง เพื่อให้ความ ร้อนจากหลังคาถ่ายเทความร้อนสู่ห้องได้ช้า และทำให้น้ำฝนไหลลงจากหลังคาได้รวดเร็ว ไม่มีน้ำขัง วัสดุมุงหลังคามักใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น หญ้าคา จากแฝก ตองตึง ไม้ที่ตัดเป็น แผ่น เล็กๆ ที่นิยมกันมากคือกระเบื้องดินเผา ซึ่ง เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านขนาดของเรือน ขึ้นอยู่ กับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้อาศัย ห้องนอน น้อยห้อง ไม่นิยมนอนเตียง เรือนมีใต้ถุนสูง และนิยมปลูกบ้านหันหน้า หรือหันด้านแคบของ บ้านไปทางทิศตะวัน ออกเพื่อรับแดด ในขณะ ที่ด้านยาวก็จะได้รับลม และถ่ายเทอากาศ มี การวางแปลนบ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วน ชายคาบ้านมี ลักษณะยื่นยาวออกไป เรียกว่า“ไขรา หรือ กันสาด” ช่วยป้องกันความร้อนและแสง แดดกล้า โดยเฉพาะแดดเช้าและบ่ายในยาม ที่ดวง ตะวันอ้อมในฤดูหนาว ไม่ให้เผาฝาผนังของบ้านจน ร้อนเกินไป ตัวฝาผนังของบ้านเป็นกรอบที่เรียกว่า “ฝาลูกฟัก” หรือเรียกว่า “ฝาปะกน” สามารถยก ถอดประกอบกันได้ เป็นลักษณะเฉพาะของเรือนไทย ภาคกลาง ในส่วนของระเบียง มักสร้างขนานไปตามความยาว ของเรือน มีชานเรือนยาวต่อไปจนถึงตัวเรือนและ ห้องน้ำ บริเวณใต้ถุนบ้านนั้นจะยกสูงเพื่อ ป้องกัน น้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและยังช่วยป้องกันสัตว์ร้ายอีก ด้วย นอกจากนี้ใต้ถุนยังสามารถใช้เก็บข้าวของหรือ เลี้ยงสัตว์ ได้อีกด้วย หากมีการขยับขยายครอบครัว ก็จะมีการสร้างเรือนในบริเวณให้มากขึ้นและเชื่อมต่อ กันด้วยชานบ้าน บ้านไทย นิยมแยก “เรือนครัว หรือ ครัว” ไว้อีกส่วนหนึ่ง กันเขม่าไฟ ควันจากเถ้าถ่าน เพราะสมัยก่อนใช้ไม้มาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อ หุงหาอาหารวิถีชีวิตของชาวภาคกลางนั้นจะผูกพันอยู่กับสายน้ำ เป็นหลัก ใช้เรือเป็นพาหนะในการไปมาหาสู่ จับจ่าย ซื้อของ ระหว่างกัน เป็นสังคมเกษตรกรรม รับประทาน ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก การประกอบอาหารของชาว ภาคกลางนั้น ใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย เช่นผัก บุ้ง ผักกะเฉด ที่ผลิตได้เองในแต่ละครัวเรือน รับ ประทานน้ำพริก ผักต้ม หรือผักสด ประกอบอาหาร ทุกมื้อ ส่วนการแต่งกาย นิยมแต่งกายแบบเรียบง่าย สวมใส่กางเกง ขาก๊วย เสื้อคอกลม มีผ้าขาวม้าไว้พาด บ่า คาดเอว หรือไว้ใช้อเนกประสงค์ ฝ่ายหญิง จะนุ่ง ผ้าถุงหรือโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลม แขนยาวหรือ เสื้อเชิ้ต หากมีงานออกสังคม ส่วนใหญ่ไปทำบุญที่วัด ตามคตินิยม ลักษณะ ของครอบครัวอยู่รวมกันเป็น ครอบครัวใหญ่ นิยมปลูกเรือนเพิ่มให้กับสมาชิก ครอบครัว ในพื้นที่รอบรั้วเดียวกัน

บ้านไทยภาคอีสาน

บ้านไทยภาคอีสาน

การตั้งบ้านเมืองในภูมิภาคอีสานตั้งแต่สมัยโบราณ มัก เลือกทำเลที่ตั้งอยู่ตามที่ราบลุ่มอันมีแม่น้ำสำคัญๆ เช่น น้ำโขง น้ำมูลน้ำชี น้ำพอง เป็นต้น นอกจากนี้ก็อาศัย ตามริมหนองบึง ถ้าพื้นที่ใดเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ก็ขยับ ขยายไปอยู่ บนโคก เนิน เป็นส่วนใหญ่ การตั้งหมู่บ้าน เรือนจะ กระจุก รวมตัวกัน ต่างจากทางภาคกลาง ชาวอีสาน มีความเชื่อในการสร้างเรือนให้ด้านกว้างหัน ไปทาง ทิศตะวันออกและตะวันตก ให้ด้านยาวหันไปทาง ทิศเหนือและใต้ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าวางเรือน
แบบ “ล่องตาเว็น” เชื่อว่าหากสร้างเรือน “ขวางตาเว็น” และจะ “ขะลำ” คือเป็นอัปมงคล ทำให้ผู้อยู่ไม่มีความ สุข
รูป แบบของเรือนไทยภาคอีสาน เสายกพื้นค่อนข้างสูง ทำให้มีพื้นที่ใต้ถุนสูง ใช้เป็นที่ ประกอบหัตถกรรมครัว เรือน ทอผ้า ใช้เก็บไห หมักปลาร้า เป็นคอกเลี้ยงสัตว์ เก็บอุปกรณ์ทำไร่ทำนา ไปจนถึงจอดเกวียนหรือล้อก็ได้ ถือว่าเป็น บริเวณ ที่มีการใช้สอยมากที่สุด มักทำยุ้งข้าว ไว้ใกล้ๆ เรือน หลังคาใช้วัสดุในท้องถิ่นคือมุงด้วยหญ้าหรือสังกะสี ฝาเรือนมักใช้ฝาแถบตอง โดยใช้ใบกุงหรือใบชาดมา ประกบด้วยไม้ไผ่สานโปร่งเป็นตาตาราง หรือทำเป็น ฝาไม้ไผ่สาน มีส่วนที่เรียกว่า “เกย” (ชานโล่งมี
หลังคา คลุม) เป็นพื้นที่ลดระดับลงมาจาก เรือนนอน ใหญ่ มักใช้ เป็นที่รับแขก ที่รับประทานอาหาร ส่วนของใต้ถุนจะ เตี้ยกว่าปกติ ใช้เป็นที่เก็บฟืน “ชานแดด” เป็นบริเวณ นอกชานเชื่อมระหว่างเกย เรือนแฝด กับเรือนไฟ มี บันไดขึ้นด้านหน้าเรือน มี “ฮ้างแอ่งน้ำ” เป็นที่วางหม้อดิน ใส่น้ำดื่มอยู่ตรงขอบ ของชานแดด บริเวณรอบๆเรือนอีสานไม่นิยมทำรั้วเพราะเป็นสังคมเครือญาติ วัฒนธรรมไทยอีสานที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มชนในสายวัฒนธรรมไต-ลาว ซึ่งตั้ง ถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ตาม แนวลำน้ำโขงฝั่งขวาที่อพยพ ถ่ายเทครัวเรือนมาสู่ฝั่งซ้าย คือภาคอีสานของไทย และเพื่อ ให้ชีวิตความเป็นอยู่สอดคล้อง กับสิ่งแวดล้อมใหม่ จึงได้มีการ พัฒนาการทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนความ เชื่อและศาสนาขึ้นใหม่จนเกิดเป็น “วัฒนธรรมไทยอีสาน”

ชาวภาคอีสานดำเนินชีวิตประจำวัน แบบพึ่งตนเอง ฝ่ายชาย ชาวภาค อีสานมักนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อ คอกลม ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว ฝ่ายหญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่น ใส่เสื้อ คอกลมแขนยาว ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำ ภาคโดยเฉพาะ ในอดีตผู้หญิงชาวบ้านทุกคนต้องทอผ้าที่ผลิตเองใช้เองโดย เฉพาะซิ่น แต่ละครอบครัวจะผลิตหลายอย่าง เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า เครื่องจักสานและหาอาหาร ผล ตอบแทนที่ได้จากการผลิต คือ ข้าว อาหาร เสื้อผ้า เครื่อง นุ่งห่มและเครื่องใช้ ซึ่งเพียงพอสำหรับทุกคน ในครอบครัว การประกอบอาหารจึงใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น อย่าง เห็ด หน่อไม้หรือผักหวานจากป่า กุ้ง ปู ปลา จากแม่น้ำ หรือ เป็ด ไก่ จากการเลี้ยง ไว้ใต้ถุนบ้าน ให้ความสำคัญเรื่อง รสชาติอาหาร นิยมกินอาหารสด เช่น ส้มตำ รับประทาน ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก นิยมทอผ้าไหม มีลวดลายเป็น เอกลักษณ์ของภาคอีสาน การละเล่นและเครื่องดนตรี มีจังหวะที่ครึกครื้น สนุกสนาน อย่างหมอลำ และศิลปะการรำฟ้อนที่เรียกกันว่า “เซิ้ง” ชุมชน ในภาคนี้มีความเป็นหมู่คณะสูงทั้งในระดับครอบครัว และเครือญาติ ความเชื่อชาวอีสานยังคงเชื่อถือเรื่องผีต่างๆ อยู่มาก เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีนา ผีไร่ ผีปู่ตา (รักษาหมู่บ้าน) ทุกหมู่บ้านต้องสร้างศาลปู่ตา และประกอบ พิธีเซ่นไหว้อยู่ เป็นประจำ อย่างพิธีบายศรีสู่ขวัญในโอกาสสำคัญ เช่น การแต่งงาน การบวช การเจ็บป่วย การต้อนรับแขกผู้มา เยือน พิธีกรรมต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อความสบายใจเป็นหลัก เช่น ประเพณีแห่ผีตาโขน บั้งไฟ แห่เทียนพรรษา และไหลเรือไฟ เป็นต้น

บ้านไทยภาคใต้

บ้านไทยภาคใต้

ภาคใต้เป็นบริเวณที่มีสภาพทาง ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มี ฝนตกชุก เนื่องจากได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ภาคนี้มีฝนตกชุก ตลอดทั้งปี ซึ่งกลายเป็น อิทธิพลสำคัญ ต่อการกำหนดรูปแบบเรือนพักอาศัยของประชาชนในภาคใต้ ลักษณะ เรือนพักอาศัยของชาวใต้นั้นมักจะเป็น
เรือนไม้ยกพื้นสูง และเป็นเรือนแฝด และสามารถต่อขยายไปได้ตาม ลักษณะของครอบครัว มีชานเชื่อมต่อกัน ข้างฝาใช้ ไม้กระดาน หรือไม้ไผ่สาน มุงหลังคาด้วย วัสดุที่หา ได้ง่ายในท้องถิ่น บ้างก็เพิ่มหรือ
ลดระดับขั้น เรือน เพื่อแยก กิจกรรมต่างๆ ออกจากกันจึงทำให้เรือนไทยมุสลิมมี การเล่นระดับพื้น ใต้ถุนเรือนใช้เป็น ที่พักผ่อน เก็บของ หรือประกอบอาชีพเสริม เช่น ทำกรงนก ลักษณะ ที่โดดเด่นของเรือนไทยทางภาคใต้ คือหลังคาที่มีทรงสูง มีความลาดเอียง ลงเพื่อให้น้ำฝน ไหลผ่านได้ อย่างสะดวก ชายคาต่อยาวออกไปคลุมถึงบันได เนื่อง จากฝนตกชุกมาก เสาเรือนไม่นิยมฝังลงไปในพื้นดิน แต่จะใช้ “ตอม่อ” หรือฐาน เสาที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ศิลาแลง หรือที่ทำจากการก่ออิฐฉาบปูนรองรับ เป็น ลักษณะเด่นของเรืองทางภาคใต้ เรือนไทย เรียกได้ว่าเป็นเรือนไทยที่มี “ตีนเสา” เพื่อป้องกันปัญหาการผุกร่อนของเสาเมื่อได้รับความชื้นจากพื้นมาก ๆ วิธีการ สร้างนั้น จะประกอบส่วนต่างๆ ของเรือนบนพื้นดินก่อน แล้วจึงยกส่วน โครงสร้างต่างๆ ขึ้นประกอบเป็นตัวเรือน อีกทีหนึ่ง การวาง ตัวเรือนจะหันเข้าหา เส้นทางสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก ซึ่งสามารถรับลมบกและลมทะเลได้ การ วางตัว เรือนแบบนี้ ทำให้คนทางภาคใต้หันหัวนอนไปทางทิศใต้เป็นหลัก รอบ บริเวณบ้านไม่มีรั้วกั้นแต่จะปลูกไม้ผลเช่น มะพร้าว มะม่วง ขนุน หรือ กล้วย เอาไว้เป็นร่มเงาและแสดงอาณาเขตของบริเวณบ้านแทน นอกจากเรือนพักอาศัย แล้ว ยังมีอาคาร ประกอบบ้านเรือน ได้แก่ “ศาลา” ซึ่งมีรูปทรงหลังคาเปลี่ยน ลักษณะไปตามความนิยมของรูปแบบของเรือนพักอาศัย และการสร้างก็ขึ้นอยู่ กับลักษณะการใช้สอย เช่น ใช้สำหรับพบปะสังสรรค์ หรือ เป็นศาลาริมทางประชากร ในภาคใต้ประกอบด้วยชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมเป็นหลัก ทำให้มี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย จะเห็นได้ชัดจากการใช้ภาษา มลายู และภาษาไทย เป็นต้น ชาวใต้ประกอบอาชีพทำประมง วิถีชีวิตผูกพันกับท้อง ทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้ง ๒ ฝั่ง บางพื้นที่ประกอบอาชีพ กสิกรรม เช่นยางพารา เงาะ ทุเรียน ลางสาด และ ลองกอง เป็นต้น วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวภาคใต้ มาจากรากฐานของวัฒนธรรม พื้นบ้านในท้องถิ่น ที่ได้สั่งสมความรู้และความประพฤติสืบทอดกันมาตั้งแต่ ครั้งอดีตจนถึง ปัจจุบัน การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เครื่องแต่งกายของ ฝ่ายชาย จะนุ่งผ้าโสร่ง ใส่เสื้อคอกลม นิยมใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่า ฝ่ายหญิง นิยมนุ่งซิ่น หรือผ้าปาเต๊ะ ใส่เสื้อ คอกลม เอกลักษณ์ประจำภาคใต้โดยเฉพาะฝ่ายหญิงต้องทอผ้าได้เอง มื้ออาหารของชาวใต้นั้น จะทานข้าวเจ้าเป็นหลักและทานอาหารรสจัด ปรุงแต่งสี กลิ่น รส ด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร มีผักสดเป็นส่วนประกอบ อาหารที่สำคัญอยู่ในอาหารทุกมื้อ บ้านเรือนส่วนมากนิยมเลี้ยงนกไว้ กิจกรรมยามว่าง
มีการละเล่นและการ แสดงที่สร้างความบันเทิงอย่าง หนังตะลุง อันเป็นอีกวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักและ เป็นเอกลักษณ์ ของภาคใต้สภาพ ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น ๆ ของ ประเทศ เป็นบริเวณที่มีฝนตกชุก ความชื้นสูงมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและฤดูฝน ในฤดูร้อน อากาศจะไม่ร้อนจัดเหมือนภาคอื่นๆ เพราะภาคนี้ได้รับ ลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ภาคนี้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอิทธิพลสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบเรือนพักอาศัยของประชาชนในภาคใต้

source: www.scppark.com

Tags: , ,

90 ความคิดเห็น สำหรับ "บ้านไทยสี่ภาค"

 1. I just want to say I am newbie to blogs and honestly enjoyed your blog site. Almost certainly I’m likely to bookmark your website . You absolutely have excellent posts. Thank you for revealing your website page.

 2. I needed to send you a bit of note to be able to thank you so much the moment again for these remarkable secrets you have shown on this site. It was quite tremendously open-handed with you to offer openly all that a number of us might have marketed for an ebook to earn some cash for themselves, most importantly given that you could possibly have tried it in case you considered necessary. Those suggestions as well served like a good way to recognize that most people have the same dreams just as mine to find out more and more with reference to this problem. I am sure there are several more pleasant instances ahead for people who find out your site.

 3. Thanks for the helpful write-up. It is also my belief that mesothelioma has an particularly long latency period of time, which means that indication of the disease would possibly not emerge right until 30 to 50 years after the original exposure to mesothelioma. Pleural mesothelioma, that is certainly the most common form and has an effect on the area across the lungs, could cause shortness of breath, breasts pains, including a persistent coughing, which may lead to coughing up blood.

 4. I needed to post you a bit of remark to finally say thank you again regarding the pretty principles you have featured in this case. It was so tremendously generous with people like you to give without restraint what exactly many individuals could possibly have supplied for an electronic book to help with making some profit for their own end, primarily now that you could possibly have tried it in the event you desired. Those creative ideas as well acted like a easy way to understand that some people have the identical eagerness just like my own to understand lots more pertaining to this problem. I am certain there are many more pleasurable sessions in the future for those who check out your blog post.

 5. I wanted to compose you this little bit of observation so as to thank you very much yet again considering the remarkable secrets you’ve contributed at this time. It’s quite strangely generous with you to present unhampered what numerous people would have advertised as an ebook to end up making some dough on their own, primarily considering that you could have tried it if you decided. These creative ideas additionally served to be a good way to fully grasp some people have a similar passion similar to my personal own to learn a little more with respect to this problem. I know there are many more fun times in the future for those who find out your blog post.

 6. America says:

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 7. Good post. I absolutely appreciate this website. Keep it up!

 8. Digg…

  While checking out DIGG yesterday I noticed this…

 9. Carlo says:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 10. Needed to put you the very small note in order to say thanks a lot again for your magnificent views you’ve shared in this article. It is certainly tremendously open-handed of people like you to present extensively exactly what numerous people could possibly have sold for an e book in making some bucks for themselves, principally seeing that you might have done it in the event you considered necessary. These secrets likewise worked like a fantastic way to realize that the rest have a similar interest much like my very own to realize a whole lot more pertaining to this matter. I’m certain there are millions of more enjoyable instances ahead for individuals who browse through your blog post.

 11. It’s nearly impossible to find educated people in this particular topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 12. Narciarz says:

  There are positively a couple further particulars to assume hooked on consideration, nevertheless thanks for sharing this info.

 13. Its hard to find good help…

  I am forever saying that its hard to get good help, but here is…

 14. Tumblr article…

  I saw someone talking about this on Tumblr and it linked to…

 15. Just Browsing…

  While I was surfing yesterday I noticed a great post about…

 16. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 17. Dreary Day…

  It was a dreary day here today, so I just took to piddeling around on the internet and found…

 18. Dan has been using computers from around the age of two! He is self taught and eager to start your project!

 19. I like to collect information from various sites. There are time when I like few points while reading a site. I would like to blog my findings. Will I face a copyright issue if i directly copy paste the few points from other sites? I have seen the usage of “source”. If i mention the source, will it help?.

 20. Rudow says:

  I’m interested in making my own music blog and I’m constantly looking through many music blogs throughout the day finding new music first before other people that I know. But how exactly do those blogs find that music first? Can I really start by just posting the music I find on other blogs?.

 21. home says:

  Task Oriented Worker Bee…

  I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!…

 22. Title…

  This is my Excerpt…

 23. seo says:

  Dan has been using computers from around the age of two! He is self taught and eager to start your project!

 24. I have a wordpress blog now, but I can’t figure out how to get readers into there! I have been using myspace and it’s been great, subscriptions like crazy, but a lot of them don’t have wordpress…so no leads there. Besides, I am posting the same info to both, so it’s not much of a point of them getting one. How can I increase my wordpress readership? I already utilize tags, but I still only got about 89 views in two weeks. . . . Thanks in advance–serious answers only, please!.

 25. Can I get Firefox to always open media files in an external player?

 26. Spot on with this write-up, I absolutely think this amazing site needs far more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 27. It’s nearly impossible to find educated people in this particular topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 28. I’m looking for a nice digital camera under or around $200 for the purpose of blogging (as in wordpress, blogger, etc). I’m trying to get a blog which will be based around the daily photos I take despite the fact that I’m not really a photographer but only doing it for fun. Any cool features like video would also be great but mainly I’m just looking for something I can take quality pictures, and that will hopefully hide my total amateur abilities. . . Thanks guys!.

 29. How to install a custom blog design while using ftp publishing?

 30. I’m lookin to make a lil extra money and would like to start a blog for profit..

 31. How can I get Firefox 3 to stop logging me out everytime I close the browser?

 32. motor magnet says:

  Wikia…

  Wika linked to this site…

 33. Informative and precise…

  Its hard to find informative and accurate information but here I noted…

 34. Please answer both questions completely:. . What’s the easiest way to make sure that if I copyright something, that it’s mine without have to copyright each article or blog individually?. . ALSO: . . I’m a poet and I want to copyright my work without have to pay “per poem” – how can I do that, but also be able to get things copyrighted regularly?.

 35. Hi! I really need some help and ideas for my creative writing assignment. We have to mimic the Canterbury Tales by Chaucer. We have to have 5 diverse characters (so far I have a brunette young woman who is a musician from NJ) and they are going on a pilgrimage to NYC. They have to be diverse based on gender, class, race, and occupation and where they are coming from. Then they have to each tell a story. I am having a lot of problems being creative with them. I really have no idea where to start. I would really appreciate any ideas. Thanks!.

 36. Where can i get hindu religious Joomla templates for hindu temples ?

 37. What computer does the revenge of the fallen game work well on?

 38. device pci says:

  Just Browsing…

  While I was surfing today I saw a great post concerning…

 39. John Deady says:

  They did Maggie these were married for 43 years until his death. And funnily enough Henrietta currently uses a few of her moment in New Zealand There’s a fantastic guide Around The Esoteric Curiosa you ought to have a read. Amy x

 40. Some really choice posts on this website , saved to fav.

 41. payday loans says:

  USBmemorydirect.com specializes in producing customized usb flash drives for marketing and promotions and has been a leader in the industry for over ten years. Whether you are looking for unique, custom shaped flash drives or our best selling custom printed usb drives, you will find our customer service, product quality and pricing are second to none.

 42. Hi there. I was just wondering why its such a big thing these days to have a ridiculous amount of ram in a computer? People tell me that the more Ram you have in your computer the faster your computer will be. I always thought that it was the processor that controls the speed of a computer and not the Ram.. . I had 512MB of Ram in my laptop and I have now changed it to 2Gigs of Ram and I’ve seen no difference in performance what so ever. . Could somebody please explain to me what does Ram does exactly?. Thanks in advance.

 43. I know that there are probably millions of bloggers out there. I also know that there a small percentage of them make money from blogging. Does anyone out there do this, (make money from blogging) and how do they do it?.

 44. If I take an entire article from WIKIA with informations, script especially and I post it on my site, translating the infos into my language, is this a problem? the scripts from WIKIA are copyrighted or smth or there is a way they could close my site?.

 45. How can I add a hit counter to my blogger blog? Detailed instructions would be appreciated. I searched counter on google and i can get this html code but i dont know what to do with it. Thanks!.

 46. As I website possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 47. Blogspot Question: How can I make my current blog appear on my personal webpage?

 48. I may have found something that is copyright infringement on associated content… What exactly happens if it’s reported?. Does associated content nail down on the writer? Or is the content simply removed?. Is the writer charged with criminal offenses?. Thanks..

 49. Tumblr article…

  I saw someone writing about this on Tumblr and it linked to…

 50. Looking around…

  I like to browse in various places on the internet, regularly I will go to Stumble Upon and follow thru…

 51. Yahoo results…

  While browsing Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit…

 52. Just Browsing…

  While I was browsing yesterday I saw a great post concerning…

 53. buty damskie says:

  Ja mam gdzieś około 4k komentów do scrapeboxa (znalezione w sieci), za 10zł mogę się podzielić

 54. Like videos on the internet. I think people should have to have proof, cause there are a lot of trolls, you know people with no life that have nothing better to do than screw things up for everyone else..

 55. What colleges/universities are best for english literature and creative writing?

 56. I have many setting in my previous windows in Mozila Firefox, now I’ve installed an onother version of windows on other hardisk.. What should I copy to have the same settings, history and bookmarks from the earlier one?. Nothing is lost I just have an onother windows in another hard and I want to move the mozile setting from the previous to the current one..

 57. I want to study creative writing in college. As in to become a novelist or possibly screenplays. It doesnt really matter where as long as its an english speaking country. Anybody have any ideas of where would be best?.

 58. Well I started my blog in the beginning of March, I have 21 different entries already. How soon do you think the web crawler will pickup my blog and index it into the search engines ?.

 59. What classic books should I read to improve my creative writing?

 60. I have a site, and my content is protected with a Creative Commons license, but I want to copyright it so places like eBaums World doesn’t steal my content. How can I get my entire site copyrighted?.

 61. Looking around…

  I like to surf around the internet, regularly I will just go to Digg and read and check stuff out…

 62. vimax says:

  Dne 01.09. jsme pozastavili prodej produktu Vimax kvuli nálezu léciva sildenafil v šarži LOT:1212 EX:DE16. Sildenafil se nemuže pridávat do doplnku stravy. Pokud máte doma balení z této šarže, mužete nám ho vrátit a my Vám vrátime peníze v plné výši.

 63. It’s nearly impossible to find educated people in this particular topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 64. vimax says:

  Velikost penisu je pro drtivou vetšinu mužu velmi duležitá. Pocit nedostatecnosti v této oblasti se muže promítat i do dalších stránek života.

 65. Explaining Easy Solutions In Chicago Long Distance Mover at::- CHICAGO Long Distance Moving

 66. Sinspen home says:

  Yahoo results…

  While browsing Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit…

 67. herpes cure says:

  you are truly a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a great activity on this subject!

 68. Deciding On Effortless Secrets In Intrauterine Insemination at:: InfertilityCure.tk

 69. Dreary Day…

  It was a dreary day here yesterday, so I just took to piddeling around on the internet and realized…

 70. coupon code says:

  Looking around…

  I like to surf in various places on the online world, regularly I will go to Stumble Upon and follow thru…

 71. The State inspection report notes that Bright Start teachers were not following a policy of using written attendance sheets because it was Christmas Eve.

 72. Is There an Epidemic of Infertility in Women? at:: InfertilityCure.tk

 73. I was excited to uncover this page. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you book marked to look at new information on your blog.

 74. Tumblr article…

  I saw someone talking about this on Tumblr and it linked to…

 75. News info…

  I was reading the news and I saw this really cool topic…

 76. Araku says:

  Its hard to find good help…

  I am forever saying that its difficult to get good help, but here is…

 77. Wikia…

  Wika linked to this place…

 78. Liane Bruney says:

  Spot on with this write-up, I seriously believe this website needs far more attention. I

 79. Dreary Day…

  It was a dreary day here yesterday, so I just took to piddeling around online and realized…

แสดงความคิดเห็นกรอกอีเมล์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารส่งตรงเข้าเมล์ของคุณ: จำนวนผู้ติดตามบล็อกนี้ :